Ruhnu Põhikool

Hindamisjuhend

Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike ja suuliste vastuste hindamisel ning ülesannete koostamisel lähtutakse põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega:
„5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 95–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust,
„5-” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–94% maksimaalsest võimalikust punktide arvust,
„4” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 80–89% maksimaalsest võimalikust punktide arvust,
„4-” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 75–79% maksimaalsest võimalikust punktide arvust,
„3” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 55–74% maksimaalsest võimalikust punktide arvust,
„3-” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 50–54% maksimaalsest võimalikust punktide arvust,
„2” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 20–49% maksimaalsest võimalikust punktide arvust,
„1” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 0–19% maksimaalsest võimalikust punktide arvust.